Senarai Soalan Lazim

1) Untuk Malaysia, badan Pengeluar Sijil Halal yang diiktiraf adalah JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) / Jabatan Agama Negeri (JAIN)
2) Untuk Luar Negara, terdapat beberapa badan Pensijilan Halal dari Negara masing - masing yang diiktiraf oleh JAKIM dan maklumat badan serta logo tersebut boleh dicapai dan dimuat turun melalui portal halal di www.halal.gov.my .
1. Lawati portal www.halal.gov.my
2. Pilih permohonan domestik atau antarabangsa.
3. Daftarkan akaun syarikat melalui sistem MyeHalal menggunakan nombor SSM.
4. Pengesahan ID dan kata laluan akaun syarikat akan diberi melalui emel dalam tempoh 24 jam.
5. Syarikat mestilah membaca dan memuat turun Manual Prosedur Pensijilan Halal.
Pemohon perlu menghubungi Bahagian ICT, BPH dengan memberikan Nombor Pendaftaran Syarikat untuk tindakan susulan.
Syarikat boleh menyerahkan penyata bank selama tiga bulan terakhir.
Pembayaran mesti dibuat melalui pesanan pos / bank draf.
Pembayaran mesti dibuat dalam masa 14 hari bekerja. Permohonan akan ditolak secara automatik jika tidak ada pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut.
Sila rujuk senarai semak dokumen berdasarkan skim permohonan dalam sistem MYeHALAL.
1. Spesifikasi produk dan / atau MSDS (Lembaran Data Keselamatan Bahan) yang menyatakan sumber bahan mentah / komposisi.

2. Carta alir proses ramuan.
Penghantaran dokumen yang lengkap mesti dibuat dalam masa lima (5) hari bekerja. Permohonan akan ditolak secara automatik jika tidak ada dokumen yang diterima selama tempoh tersebut.
Dokumen yang diperlukan untuk aplikasi pensijilan halal dapat dirujuk dalam senarai semak di sistem MYeHALAL.

1. Dokumen mesti disusun mengikut senarai semak.

2. Dokumen yang berkaitan dengan bahan ramuan hendaklah disusun berdasarkan urutan sistem MYeHALAL.

3. Maklumat mengenai bahan ramuan dan pendaftaran DCA (jika berkenaan) mesti ditandakan (penandaan) dan di highlight.

4. Dokumen mesti ditebuk dan difailkan sesuai dengan ketebalan
Kadar caj yang dikenakan adalam RM200 bagi setiap dapur untuk tempoh 2 tahun.
Berdasarkan kategori syarikat
RM200 untuk 1 outlet bagi tempoh 2 tahun.
Permohonan pembaharuan mesti dibuat dalam tempoh 6 bulan atau sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum sijil tamat tempoh.
Bayaran mesti dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja. Permohonan akan ditolak secara automatik sekiranya tiada bayaran dibuat dalam tempoh masa tersebut.
Tidak boleh. Syarikat mestilah membuat permohonan baru apabila sijil telah tamat tempoh.
Boleh. Sekiranya produk yang hendak dipersijilkan mempunyai proses washing/deletion/packaging dan lain-lain.
Ya, pemohon perlu membuat permohonan untuk menambah menu.
Nama menu yang sinonim dengan menu tidak halal dan / atau nama yang mempunyai kesan negatif atau mempunyai unsur keagamaan yang lain.
Dokumen khusus yang diperlukan adalah seperti berikut:
1. Farmaseutikal - MAL No.
2. Kosmetik - NOT No.
3. Lesen pembuatan dari DCA (untuk farmaseutikal).
Skim pensijilan yang berkaitan untuk aplikasi minyak wangi adalah seperti berikut:
1. Skim Kosmetik - untuk kegunaan luaran tubuh manusia
2. Skim Barang Gunaan - untuk selain dari tubuh manusia
Boleh, dengan syarat -
1. Pengilang mempunyai sijil halal yang sah di bawah Skim OEM
2. Pemilik jenama mesti memohon sijil halal untuk semua kilang yang mengeluarkan produk yang sama.
Tidak boleh. Pengilang mesti mempunyai sijil halal terlebih dahulu sebelum menawarkan perkhidmatan OEM.
Tidak. Pihak syarikat mestilah membuat permohonan berasingan untuk skim yang berbeza.
Pengilang mesti memohon sijil halal di bawah skim OEM.
1. Lawati portal Halal.
2. Pilih aplikasi luar negara.
3. Daftarkan akaun syarikat melalui sistem MYeHALAL menggunakan nombor SSM / nombor pendaftaran.
4. Pengesahan ID akaun dan kata laluan syarikat akan diberikan melalui e-mel dalam masa 24 jam.
5. Syarikat hendaklah membaca dan memuat turun Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia.
Skim produk yang layak untuk pensijilan antarabangsa adalah seperti berikut:
1. Produk Makanan / Minuman.
2. Kosmetik.
3. Farmaseutikal.
4. Barang Gunaan.
Syarikat yang berdaftar di Malaysia sama ada cawangan, pengimport, pengedar dan ejen di Malaysia layak untuk memohon pensijilan antarabangsa.
1. Negara ASEAN - RM 2100.00
2. Negara Luar ASEAN - USD 2100
Tempoh masa yang diperlukan untuk pengauditan aplikasi antarabangsa adalah minimum 4 hari untuk 1 kilang termasuk hari pergi dan balik serta bergantung pada jarak perjalanan dan keadaan.
Syarikat yang menyediakan jadual audit.
Pemohon:
1. No. Pendaftaran SSM
2. MAL / TIDAK Tidak (untuk produk farmaseutikal / kosmetik yang dibawa ke Malaysia)
3. Label Pembungkusan (jika dibekalkan oleh pemohon)

Pengilang:
1. Lesen Pengilang
2. Kad Pengenalan Peribadi (2 pekerja Muslim sedang diproses) * Sekiranya tidak ada pekerja Muslim, ada jawatankuasa Halal dalaman yang terdiri daripada syarikat di Malaysia-pemohon
3. Sijil / Dokumen Halal yang berkaitan dengan ramuan
4. Carta Aliran Pemprosesan Produk
5. Label Pembungkusan (jika dibekalkan oleh pengeluar)
6. Peta Lokasi Kilang
7. Dokumen Berkaitan (GMP, HACCP, ISO dll)
Pemohon harus merujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia untuk haiwan dan produk tenusu.
Boleh, setelah kilang pemprosesan diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Verterinar Malaysia.
JAKIM belum mengeluarkan sijil halal kepada rumah sembelih di luar negara. Walau bagaimanapun, syarikat mesti menghubungi Jabatan Verterinar Verterinar Malaysia untuk mendapatkan permit import.
Ya, pemohon akan dimaklumkan melalui e-mel yang didaftarkan dalam sistem MYeHALAL.
Syarikat perlu memaklumkan JAKIM dan JAIN / MAIN sebaik sahaja pemberitahuan diterima dan mengemukakan alasan yang munasabah bagi penangguhan audit lapangan.
Sekurang-kurangnya dua (2) orang yang merangkumi bidang syariah dan teknikal.
1. Dokumentasi dan profil syarikat.
2. Sistem kawalan Halal Dalaman
3. Bahan mentah / bahan dan bahan pemprosesan
4. Peralatan
5. Pembungkusan dan pelabelan
6. Penyimpanan.
7. Memproses
8. Pengangkutan.
9. Pekerja.
10. Sistem sanitasi dan sanitasi.
11. Pengurusan Sisa.
12. Fizikal Premis.
Pemohon mesti menghantar surat rasmi dan mengemukakan alasan yang kukuh untuk permohonan tempoh lanjutan bagi menjawab laporan ketidakpatuhan. Pertimbangan yang sewajarnya akan diberikan sekiranya munasabah.
Ia bergantung kepada sejauh mana maklum balas laporan ketidakpatuhan tersebut mematuhi Piawaian Pensijilan Halal Malaysia.
Pemohon boleh menghubungi juruaudit JAKIM dan JAIN / MAIN melalui maklumat yang terdapat pada salinan laporan audit, seperti nama, nombor telefon dan e-mel atau berurusan secara terus di kaunter Bahagian Pengurusan Halal.
Maklumbalas ketidakpatuhan hendaklah disertakan bersama dengan surat rasmi dan senarai ketidakpatuhan dengan tindakan pembetulan yang telah dilakukan. Salinan maklumbalas hendaklah dihantar kepada semua juruaudit yang terlibat.
Pemohon mesti memaklumkan secara rasmi kepada juruaudit melalui e-mel atau serahan tangan dan menunggu sehingga sistem MYeHALAL dibuka untuk dikemas kini.
Sijil akan siap dicetak dalam masa 5 hari bekerja.
Pemohon harus mendaftar masuk ke sistem MYeHALAL dan jika nombor siri sijil dipaparkan, sijil itu telah siap.
Pemohon boleh mengambil sijil yang telah siap di Aras 12, Majma' Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah, Bahagian Pengurusan Halal, Jabatan Agama Islam Sarawak.
Mana-mana pekerja dari syarikat yang memohon boleh mewakili syarikat untuk mengambil sijil.
Boleh, dengan syarat surat Perwakilan dibawa bersama.
Sekiranya perakuan pengisytiharan penerimaan pengesahan sijil HALAL telah dipaparkan di sistem MYeHALAL
Sijil halal mesti diambil dengan tempat yang sama di mana permohonan diuruskan.
Pemegang SPHM diminta untuk menghantar surat rasmi dengan menyatakan perubahan / pertambahan jenama dengan dokumen sokongan seperti label pembungkusan.
Pengemaskinian maklumat terkini akan dilakukan oleh Pihak Berkuasa yang kompeten.
Pemohon perlu menghantar surat rasmi yang menyatakan bahan-bahan yang terlibat dan dokumen sokongan seperti salinan sijil Halal / MSDS / COA / spesifikasi produk dll.
Had bilangan pertukaran bahan ramuan adalah 10 pernukaran/ pertambahan
Pemohon mesti mengemas kini perubahan / peningkatan bahan ramuan dalam bahan ramuan Masterlist dan pemohon juga harus mengemas kini setiap produk semasa proses permohonan pembaharuan.
Pemohon perlu mengemukakan surat rasmi dengan menyatakan pembekal / pengilang yang terlibat dengan dokumen sokongan seperti salinan sijil Halal / MSDS / COA / spesifikasi produk dan lain-lain.
Had maksimum perubahan / penambahan pembekal / pengeluar bahan adalah 10 bahan sahaja.
Pemohon mesti mengemas kini perubahan / penambahan pembekal / pengeluar bahan dalam Masterlist bahan ramuan dan pemohon juga harus mengemas kini setiap produk semasa proses permohonan pembaharuan.
Pembayaran mestilah dalam bentuk draf bank / pesanan pos atas nama Ketua Pengarah JAKIM.
Dokumen berikut hendaklah merangkumi:
1. Perakuan asal yang akan dibuat pindaan.
2. Salinan surat pertuduhan.
3. Bank Draf / Wang Pos.
Sijil akan siap dalam masa lima (5) hari bekerja.
Pemegang SPHM perlu menghantar surat rasmi dan sampel pembungkusan baru untuk dinilai oleh JAKIM / JAIN
Pemohon perlu mengemukakan permohonan dengan maklumat yang relevan (produk yang akan dieksport) ke Bahagian Sijil, Bahagian Pengurusan Halal, JAKIM melalui e-mel consignhalal.jakim@gmail.com.
Nota Konsainan akan dikeluarkan dalam waktu tiga (3) hari kerja dari tarikh permohonan diserahkan
Tiada bayaran buat masa ini.
Pemohon akan diberikan templat Nota Konsainan melalui e-mel untuk mengisi maklumat yang berkaitan.
Pemohon perlu memastikan sijil untuk produk yang dinyatakan dalam Nota Konsainan masih sah.
Maklumat akan dihantar melalui e-mel kepada pemohon.
Tidak. JAKIM tidak melantik dan memperakui mana-mana perunding. Namun, JAKIM tidak ada halangan sekiranya syarikat itu berhasrat untuk melantik perunding
Boleh sekiranya memenuhi kehendak Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia
Perlu jika ada perakuan kesihatan untuk pelabelan produk.
Tidak boleh. Berdasarkan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia
Syarikat tidak dibenarkan menggunakan sijil yang sedia ada tetapi diminta untuk membuat permohonan baru di bawah skim produk dengan syarat sumber bahan adalah dari rumah sembelihan yang telah diperakui.
Boleh, dengan memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Bahan mentah boleh didapati dan diperiksa semasa pemeriksaan pensijilan Halal Malaysia.
2. Tiada perubahan bahan mentah atau bahan ramuan dan pelabelan.
3. Telah menjalani ujian pra-percubaan (run-out trial or pilot run) pada aliran pengeluaran (barisan pengeluaran).
4. Diluluskan oleh pengurusan syarikat.
Sistem jaminan Halal adalah sistem yang dibangunkan untuk meminimumkan dan menghapuskan yang kurang kelayakan untuk mengekalkan integriti halal dan juga untuk menyediakan produk halal yang konsisten (pemohon harus merujuk panduan untuk sistem pengurusan jaminan halal JAKIM).
Ya, kerana sistem MYeHALAL akan menghubungkan akaun antara pengedar/ pemilik jenama yang mendaftar
Kesalahan berikut membolehkan pencetakan semula tanpa caj: -
1. No. Rujukan
2. Standard Malaysia.
3. Tempoh sah.
4. Hilang semasa proses penghantaran (POS).
5. Nama pengeluar dan pemohon sama tetapi alamatnya berbeza.
Pemegang SPHM perlu membuat laporan polis dan menyerahkan surat rasmi berserta salinan laporan polis ke Bahagian Perakuan, Bahagian Pengurusan Halal JAKIM.
Hanya sijil Halal diberikan untuk permohonan Skim Logistik.
Pemegang SPHM perlu mengembalikan sijil halal asal kepada JAKIM/ JAIN bersama dengan surat pemberitahuan penutupan premis/ kilang.
Tidak, salinan sijil dan surat pengakuan mesti dihantar melalui pos atau dengan serahan tangan sahaja.
Pemohon diminta untuk mengemukakan permohonan kepada pihak berwajib yang menyetujui permohonan sebelum menghantarnya ke JAKIM.